ෆිච් අගැයීම්

fitch rating

ෆිච් අගැයීම් යනු ලොව වෙළඳපල වලට ස්වාධීන හ පෙරදිසි නය පිළිබඳ මත, පර්යේෂණ හා දත්ත සැපයීමට කැපවී සිටින විශ්ව අගැයුම් ආයතනයකි. ලොව පුරා ශාඛා 49 ක් තිබෙන ෆිච් ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතනය 150 කට අධිකවූ ප්‍රාග්ධන වෙළඳපල පාරායණය කරයි.

එහි විශ්වසනීය, පාරදෘෂ්‍ය හා කාලීන ආවරණය නිසා ආයෝජකයින්, කොටස් නිකුත් කරන්නන් හා බැංකුකරුවන් අතර පුලුල් පිලිගැනීමට භාජනයවී ඇති ෆිච් රේටින්ග්ස් ආයතනය බැංකු 3200ක් හා රක්ෂණ සමාගම් 2400 ඇතුළුව, 6000 කට අධික මූල්‍ය ආයතන දැනට ආවරණය කරනු ලබයි.

ෆිච් රේටින්ග්ස් ආයතනයේ ශේෂය සෑදී ඇත්තේ මූල්‍ය හා කල්බදු සමාගම්, තැරව්කරුවන්, පාලිත අරමුදල් හා ආවරණ සුරැකුම් පත් වලිනි. ෆිච් රේටින්ග්ස් ලංකා ආයතනය සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් සමාගමේ ජාතික දීර්ඝ කාලීන අගැයුම, ස්ථාවරත්වය පිලිබඳව, 'A+ (lka)' වශයෙන් සහතික කර ඇත.

 

CF ප්‍රවර්ධන

වාහන පොළ

Nirmal Fernando, Tissa Bandaranayake

ජපානයේ, ඉන්දියාවේ සහ චීනයේ නිෂ්පාදිත ලියාපදිංචි කළ සහ ලියාපදිංචි නොකළ සියලුම වාහන සුවිශේෂී ලීසින් පහසුකම් සමඟ මිලදී ගැනීමට පැමිණෙන්න.

 තව කියවන්න...

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් හි රු. බිලියන 2 ක ණයකර නිකුතුව සිකුරුදා සිට ඔබ අතට.

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් පී.එල්.සී හි රු. බිලියන 2 ක ශ්‍රේණිගත හා ලැයිස්තුගත ණයකර නිකුතුව සිකුරාදා සිට ඔබට අයත් කරගත හැකි අතර, එහි නිල නිකුතුව ජූනි 11 දි සිට විවෘත වනු ඇත.

රු. බිලියනයක් දක්වා වූ ණයකර සුරැකුම්පත් ප්‍රධාන පුවරුවේ ඇතුලත් කිරීම සඳහා ලැයිස්තු ගත කිරීමේ සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් හි ඇයදුම් පත, කොළඹ කොටස් හුවමාරුව විසින් ප්‍රතිපත්තියක් වශයෙන් අනුමත කර ඇත.


 තව කියවන්න..

පුවත්ලිපිය

නවතම ප්‍රවෘත්ති සහ නිවේදන සඳහා

අදම ලියාපදිංචි වන්න.

Loyalty කාඩ්පත

හවුල් වෙළද ආයතන වලින් විශේෂිත ප්‍රතිලාභ ලබාදීම

සදහා අදම ලියාපදිංචි වන්න.


මුද්‍රිත ප්‍රවෘත්ති
මාධ්‍ය කවුලුව